BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 2948/BKHĐT-PC ngày 13/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị tham gia ý kiến về việc trả lời Công ty TNHH Jeongsan Vina kiến nghị đượchưởng ưu đãi đầu tư cho dự án sử dụng thường xuyên trên 500 lao động theo quyđịnh tại điểm 29, mục IV Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại công vănsố 0303/2011/CV-JVN ngày 16/3/2011 gửi Thủ tướng Chính phủ, Công ty TNHHJeongsan Vina có trình bày Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứngnhận đầu tư dự án sân goft và các dịch vụ giải trí. Sau đó Công ty có nộp hồ sơxin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là dự án sử dụng từ 500 - 5000 lao độngđến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐồngNai không điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp vì tại văn bản số 7751/BKH-PC ngày 29/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu"Dự án củaCông ty đăng ký sử dụng thường xuyên trên 500 lao động nhưng hiện chưa tuyểndụng lao động nên chưa đủ cơ sở để được hưởng ưu đãi đầu tư".

Do đó, để giảiquyết vấn đề của Công ty TNHH Jeongsan Vina nêu, theo Tổng cục Hải quan nên xemxét theo hướng:

- Dự án của Côngty TNHH Jeongsan Vina đăng ký sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động nhưnghiện chưa tuyển dụng lao động nên không được điều chỉnh Giấy chứng nhậnđầu tư đã cấp cho doanh nghiệp (không ghi rõ dự án sử dụng thường xuyên từ 500- 5000 lao động vào Giấy chứng nhận đầu tư để được miễn thuế) hoặc:

- Dự án của Côngty TNHH Jeongsan Vina đăng ký sử dụng thường xuyên từ 500 - 5000 lao động nhưnghiện chưa tuyển dụng đủ 500 lao động trở lên nên không được điều chỉnhGiấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho doanh nghiệp (không ghi rõ dự án sử dụngthường xuyên từ 500 - 5000 lao động vào Giấy chứng nhận đầu tư để được miễnthuế).

Trường hợp nếupháp luật không quy định bắt buộc phải ghi dự án có sử dụng trên 500 lao độngvào Giấy chứng nhận đầu tư như yêu cầu của doanh nghiệp mà việc xác định nàycăn cứ vào Luận chứng kinh tế kỹ thuật do doanh nghiệp tự xây dựng thì đề nghịBộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp để đảm bảo thuận tiện cho việc thựchiện, nếu trả lời như dự thảo công văn có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.

2. Đề nghị bỏnội dung thứ 2 tại dự thảo công văn, vì:

- Các quy địnhvề miễn thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005và cả trong thời gian Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 có hiệu lựcthi hành bởi Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định về chính sách thuế xuất nhậpkhẩu, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định về chính sách đầu tư, lĩnh vực,ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư. Do đó nếu trả lời như dự thảo dễ gây hiểulầm là trong thời gian thực hiện Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì không áp dụngNghị định số 149/2005/NĐ-CP kể cả về chính sách thuế xuất nhập khẩu.

+ Dự án sử dụngtrên 500 lao động đều thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị địnhsố 149/2005/NĐ-CP và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP .

Trên đây là ýkiến của Tổng cục Hải quan, xin chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK - CST (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường