BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: xác định các khoản thu nhập khác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 332/CT-KTT ngày 01/06/2011 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc xác định cụ thể các khoản thu nhập khác. Sau khi xin ý kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:
“Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp”.
Tại Điểm 13, Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác:
“13. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, các khoản thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác không phát sinh trực tiếp từ việc sản xuất kinh doanh của đơn vị được xác định là các khoản thu nhập khác, phải hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và các khoản thu nhập này không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Điểm 2.6, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết. Đề nghị Cục thuế căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT-2b);
- Lưu: VT, CS -2b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Vì sao mua bán đất bằng giấy viết tay mang lại rủi ro ? Không thỏa thuận giá đất thì xử lý thế nào ?

>> Xem thêm:  Phương thức thanh toán việc mua đất ? Thủ tục mua bán đất đai thực hiện như thế nào ?