VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2474/VPCP-QHQT
V/v đề nghị thực hiện dự án thăm dò, khai thác cát biển của UBND tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (công văn số 479/CV .HC.03 ngày 8 tháng 5 năm 2003) về việc xúc tiến thực hiện dự án hợp tác thăm dò, khai thác cát biển tại tỉnh Sóc Trăng với Công ty Rohde Nielsen A/S (Đan Mạch), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, làm rõ các vấn đề liên quan đến đề xuất dự án của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao