BỘVĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------------------------------
Số: 2475 /BVHTTDL-KHCNMT
V/v: Xây dựng hồ sơ thuyết minh
nhiệm vụ KH&CN năm 2013.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013(được kèm theo Công văn này), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:
Căn cứ mục tiêu, nội dung chính và sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ KHCN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt đầu bài, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng, năng lực phù hợp với vấn đề nghiên cứu đặt ra xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2013.
Đối với các đề tài được xác định là nhiệm vụ đột phá: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho các cơ quan đơn vị có chức năng phù hợp với vấn đề nghiên cứu chủ trì xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đều có thể căn cứ đầu bài đặt ra, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN được xác định là nhiệm vụ đột phá.
Các cơ quan đơn vị căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa KHCN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN.
Nội dung của Công văn này và Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ (KHCN) cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013 cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:http://cinet.gov.vnhttp://bvhttdl.gov.vn.
- Nơi nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 51, Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội), Điện thoại: 043.9438234.
- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31 tháng 8 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT, TX.70.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Từ Mạnh Lương