BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục HQ đối với hàng hóa tại Chi cục HQ CPN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và công tác giám sát hàng hóa giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quản chuyển phát nhanh, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận các vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa TN-TX, TX-TN (quy định từ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ) để nghiên cứu đưa vào nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Ph.

2. Về công tác giám sát hải quan:

- Về việc giám sát hàng hóa từ khu vực sân bay về kho của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nằm trong đa điểm TECS: Không thực hiện khai báo vận chuyn độc lập OLA (trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử) hoặc biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo mẫu 10/BBBG /GSQL (trong trưng hợp thực hiện thủ tục hải quan thủ công) theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính mà lập phiếu bàn giao hàng hóa ký nhận giữa công chức giám sát của 02 Chi cục; lập sổ lấy số và theo dõi phiếu bàn giao hàng hóa. Mu phiếu bàn giao và sổ lấy số theo dõi phiếu bàn giao hàng hóa thực hiện theo biểu mẫu đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 499/HQHCM-GSQL ngày 23/02/2017.

- Về việc giám sát hàng hóa từ khu vực sân bay về các kho của doanh nghiệp chuyển phát nhanh không nằm trong khu vực sân bay thực hiện theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hà Nội triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội CAPEC (đ/c: 06 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (thay trả lời);
- Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) (đ/c: 06 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?