BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2475/TCHQ-KTTT
V/v :Trả lời báo cáo về giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: - Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2142/HQHP-TGTT ngày 12/4/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu mặt hàng xe ô tô du lịch 05 chỗ và 07 chỗ ngồi hiệu Kia, mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc do Công ty TNHH Trường Hải nhập khẩu theo tờ khai số 1362/NKD /KV1 ngày 13/02/2007 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV1. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan và phải tuân thủ theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế; trên cơ sở các thông tin có tại thời điểm xác định giá (nguồn thông tin trên hệ thống GTT22; thông tin trên mạng Internet và các nguồn thông tin khác do cơ quan Hải quan thu thập được theo quy định).

2. Về việc xem xét giải quyết khiếu nại về giá tính thuế lô hàng xe ô tô du lịch 05 chỗ và 07 chỗ ngồi hiệu Kia, mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc do Công ty TNHH Trường Hải nhập khẩu theo tờ khai số 1362/NKD/KV1 ngày 13/02/2007 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV1, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ thẩm quyền, chế độ quy định, các nguồn thông tin dữ liệu tại thời điểm xác định giá và thực tế lô hàng nhập khẩu để thực hiện xem xét giải quyết khiếu nại, xác định giá tính thuế theo đúng quy định thống nhất. Tổng cục cung cấp dữ liệu về giá tính thuế mặt hàng xe ô tô hiệu KIA các loại nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để cục Hải quan thành phố Hải Phòng tham khảo (có dữ liệu kèm theo).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An