BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/TCHQ-TXNK
V/v phí bản quyền phim nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1089/HQHCM-TXNK ngày 27/4/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việckhai báo và tính thuế tiền phí bản quyền phim nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 theo đó phí bản quyền, phí giấyphép là khoản phải cộng vào trị giá giao dịch hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 3điều kiện theo hướng dẫn tại tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 Điều 14 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 trong đó có điều kiện phí bản quyền, phí giấyphép phải được trả cho việc sử dụng các quyền sở hữu liên quan đến hàng hóanhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế. Để làm rõ hơn điều kiện này,tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 có đưa ra ví dụ về việc nhậpkhẩu băng Betacam có chứa nội dung phim, theo thỏa thuận giữa người nhập khẩuvà người xuất khẩu thì người nhập khẩu trả tiền bản quyền để được phát sóng bộphim đó theo thời gian và số lần nhất định. Trường hợp này, hàng hóa nhập khẩulà băng Betacam, tiền bản quyền lại trả để sử dụng nội dung phim chứa đựngtrong băng, không trả tiền bản quyền cho băng nhập khẩu, do vậy không phải cộngkhoản phí bản quyền này vào trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là băngBetacam.

Như vậy, không phải mọi trường hợpnhập khẩu băng Betacam hoặc các phương tiện trung gian khác có chứa nội dungphim thì không cộng trị giá nội dung phim vào trị giá của băng Betacam hoặc cácvật trung gian khác để tính thuế như ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh màphải căn cứ vào thực tế từng trường hợp cụ thể.

Để việc xác định trị giá phí bảnquyền, phí giấy phép được thực hiện đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan TP. HồChí Minh căn cứ vào các điều kiện quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính, đối chiếu với từng lô hàng cụ thể để xác định trịgiá phí bản quyền, phí giấy phép theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường