BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2475/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 1979/CT-TTr1 ngày 26/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vềthuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 5,khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của BộTài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT như sau:

"5. Đối vớisản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật vềthương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thựchiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuếnhư hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thứckhuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:...

b) Đối với hìnhthức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đóthì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trongthời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo”.

"22. Giá tínhthuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điềunày bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơsở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sởkinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có)thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.Trường hợp việc chiết khấu thương mại căncứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịchvụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đãbán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùnghoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiếtkhấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điềuchỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bênbán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầuvào…"

- Căn cứ điểm 2.4,điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lậphóađơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

"2.4. Sử dụnghóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu,cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổchức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sảnphẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật vềthương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàngmẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóađơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóađơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thươngmại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thươngmại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiếtkhấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa,dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấuđược lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điềuchỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bênbán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”

Tổng cục Thuế đềnghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ các hướng dẫn nêu trên và tình hình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp để xác địnhhình thức khuyến mại giảm giá, khuyến mại bằng sản phẩm hay chiết khấu thươngmại để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp.

Tổng cục Thuế có ýkiến để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân