BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2476/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công trình và tính toán bù lún san lấp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 882/SXD-XDCB ngày 23/9/2009của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về định mức dự toán công trình và tính toán bùlún san lấp. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác đắp cát công trình bằng máy (mã hiệu AB.66000)quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng được địnhmức cho công tác đắp cát có sẵn tại nơi đắp (chưa bao gồm hao hụt trong quátrình vận chuyển cát đến nơi đắp). Chủ đầu tư căn cứ phương án vận chuyển cátđến công trình để tổ chức xác định mức hao hụt trong quá trình vận chuyển.

2. Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất thực hiệntheo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987; Định mức công tác đào, đắp đất, đá,cát được quy định tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng(Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD; văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007). Tổ chứctư vấn thiết kế căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, định mức được ban hành (hoặc côngbố), điều kiện thực tế của công trình để xác định khối lượng xây dựng (bao gồmcả khối lượng bù lún) làm cơ sở cho việc quản lý chi phí xây dựng công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn