BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2477/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư Dự án BOT QL1A tránh thành phố Thanh Hoá.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4439/CĐBVN-DATN ngày23/10/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư Dựán BOT QL1A tránh thành phố Thanh Hoá. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng B.O.T Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phốThanh Hoá được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3314/QĐ-BGTVTngày 3/11/2004. Do tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn phức tạp, tiến độđền bù giải phóng mặt bằng bị chậm trễ, dẫn đến tiến độ thi công kéo dài từ 24tháng thành 55 tháng, vì vậy chi phí quản lý dự án tăng theo, việc áp dụng địnhmức chi phí quản lý dự án theo quy định của Nhà nước không phù hợp (văn bản số4439/CĐBVN-DATN ngày 23/10/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam).

Để có căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, BộXây dựng thống nhất để Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ dự toán chi phí quản lý dựán của nhà đầu tư, phù hợp với quy định của Nhà nước, xem xét phê duyệt nhưngkhông vượt mức 2% của chi phí xây lắp được duyệt (chưa bao gồm thuế giá trị giatăng) như đề nghị tại văn bản số 4439/CĐBVN-DATN Việc thanh toán, quyết toánthực hiện theo các quy định của Nhà nước có liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức quản lý chặt chẽ việc thựchiện theo thẩm quyền, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh với cấp có thẩm quyềnđể xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn