BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2478/TCHQ-GSQL
V/v: Bản phế liệu, phế phẩm
vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Canon Việt Nam
(A1- Khu công nghiệp Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội)

Trả lời công văn số 120506 ngày 15/05/2006 của công ty TNHH Canon Việt Nam về việc bán phế liệu phế phẩm còn giá trị thương mại phát sinh trong quá trình sản xuất vào thị trường nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 40 Nghị định 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ về Quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao; Điều 78 Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa các sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp bao gồm cả phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại.

Việc tiêu thụ phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại vào nội địa được miễn thủ tục phê duyệt kế hoạch XNK nhưng phải làm thủ tục hải quan và thực hiện các quy định về thuế, lệ phí (nếu có).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An