BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2478/TCHQ-TXNK
V/v Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
(Toà nhà VNPT số 57 Huỳnh Thúc Kháng. Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời côngvăn số 2028/VNPT-CTVT ngày 24/5/2011 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT) về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhậpkhẩu phục vụ Dự án Phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-2, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ vănbản số 2602/TTg-KTN ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dựán Phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-2;

Căn cứ vănbản số 607/VPCP-KTN ngày 03/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc phương ánnguồn vốn và cơ chế tài chính cho Dự án Phóng vệ tinh VINASAT-2, thì: Dự ánPhóng vệ tinh viễn thông VINASAT-2 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Namđược miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu đối vớimáy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án.

Đề nghị Cụchải quan các tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị giatăng cho số hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án (theo Phụ lụccông văn đính kèm) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhập khẩu

Tập đoàn Bưuchính Viên thông Việt Nam có trách nhiệm trước pháp luật về máy móc, thiết bịnhập khẩu chỉ sử dụng cho Dự án Phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-2 như sau:

- Hàng hóanhập khẩu phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu, sửdụng đúng mục đích và không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường

- Theo dõi,quản lý hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích, tên hàng, số lượng, trị giá.

- Việc nhậpkhẩu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

PHỤ LỤC

DANHMỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHỤC VỤ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÓNGVỆ TINH VINASAT-2

TỔNGTRỊ GIÁ CỦA HẠNG MỤC NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG: 11.449.888 (USD)

(Kèm theo công văn số 2478/TCHQ-TXNK ngày 30 tháng 5 năm 2011)

STT

Hạng Mục

Trị giá (USD)

Ghi chú

1

Thiết bị tại trạm điều khiển vệ tinh chính đặt tại Quế Dương, Hà Nội, Việt Nam (Prime TT&C Faccilites installed in Que Duong, North Viet Nam)

4,382,398

2

Thiết bị tại trạm điều khiển vệ tinh dự phòng đặt tại Bình Dương, Việt Nam (Prime TT&C Faccilites installed in Binh Duong) South Việt Nam)

2,186,893

3

Nâng cấp bệ thống điều khiển chính vệ tinh VINASAT-1 để khai thác vệ tinh VINASAT-2 (Upgrade to existing VINASAT-1 Prime Stellite Control System in North Viet Nam to enable operation of VINASAT-2)

1,828,312

4

Nâng cấp hệ thống điêu khiển dự phòng vệ tinh VINASAT-1 để khai thác vệ tinh VINASAT-2 (Upgrade to existing VINASAT-1 Back-up Stellite Control System in South Viet Nam to enable operation of VINASAT-2)

2,262,063

5

Hai (02) bộ mô phỏng dữ liệu đo xạ vệ tinh (two (2) Satellite Simulators (SS))

333,172

6

Hai (02) bộ mô phỏng động học vệ tinh bao gồm một bộ tài liệu (two (2) Dynamic Satellite Simulators (OSS) including ONE (1) set of Documentation)

457,050

Tổng trị giá

11,449,888