BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2478/TCT-KK
V/v mẫu biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được phản ánhcủa Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện mẫu biển thôngbáo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với các quầy hàng bán hàngnữ trang… có diện tích nhỏ ở các trung tâm thương mại. Về vấn đề này, sau khibáo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về biển thông báo doanh nghiệp bánhàng thí điểm hoàn thuế GTGT nội dung, hình thức theo đúng mẫu của Tổng cục đãin, cấp phát cho Cục Thuế để cấp phát cho các doanh nghiệp. Đối với các quầy hàngbán hàng nữ trang… có diện tích nhỏ ở các trung tâm thương mại được phép thunhỏ kích cỡ của biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGTtheo tỷ lệ phù hợp. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xéttừng trường hợp cụ thể để in ấn, cấp phát cho doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng,chậm nhất là ngày 05 của tháng sau kỳ báo cáo Cục Thuế tổng hợp báo cáo tìnhhình in, cấp phát biển hiệu đối với trường hợp này và dự kiến nhu cầu biểnthông báo do Tổng cục Thuế in, cấp phát cho Cục Thuế (nếu có) bằng văn bản gửiTổng cục Thuế, đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ Vụ Kê khai và Kế toánthuế-Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ: PC, TTHT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường