BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2478/TCT-PCCS
V/v:Ngành nghề ưu đãi thuếTNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1876/CT-TTHT ngày 8/5/2006 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 mục V Danh mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có quy định: "Ứng dụng công nghiệp kỹ thuật cao; ứng dụng công nghệ mới về sinh học trong: phục vụ y tế, sản xuất cây giống, con giống, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học, vắc xin thú y; Thu gom rác thải, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường, tái chế phế liệu, phế thải".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất giấy tờ phế liệu; hoạt động thu gom rác thì các hoạt động nêu trên thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương