BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2479/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh.
(Đ/c: 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5, TP HCM).

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 9424/CT-TTHT ngày 05/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm côngvăn số 180/STB-14 ngày 13/10/2014 của Công ty CP Sách&Thiết bị trường họcTP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịuthuế GTGT: “...Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cảcác cấp từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng chogiáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục)”.

Tại Khoản 14 Điều 10 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của BộTài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 5% như sau: “14. Đồ chơi cho trẻ em; Sáchcác loại, trừ sách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tưnày”.

Tại Điều 11 Thông tư219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ không được quy định tạiĐiều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêutại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ởcác khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

Căn cứ các quy định trên, ngày04/4/2015 Bộ Giáo dục và đào tạo đã có công văn số 1543/BGDĐT-KHTC về xác địnhthuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng sổ sách dùng trong nhàtrường như sau:

1. Mặt hàng sổ sách dùng trongnhà trường như: sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổmượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạchbộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát văn bằng không phải là sách giáo khoa mà chỉ là những ấnphẩm được coi là sách các loại và thuộcđối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% (trừ sách không chịu thuế giátrị gia tăng theo hướng dẫn tại Khoản 15 Điều4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giátrị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị giatăng).

2. Mặt hàng như: sổ kế toán, sổnhật ký bán hàng, sổ chi tiết tài khoản,... là những ấn phẩm thông dụng được phục vụ cho công tác quản lý của mọi tổchức, đơn vị nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% để đảm bảo công bằngxã hội và bình đẳng trước pháp luật.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật, công văn số 1543/BGDĐT-KHTC nêu trên của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, đối chiếu với mặt hàng do Công ty CP Sách& Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh đang kinh doanh để hướng dẫn đơn vị ápdụng pháp luật thuế theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, CĐKT - BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn