BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/BXD-KHCN
V/v xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi theo TCVN 10304:2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV KT & CN Xây dựngACONS

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0403/2015/ACONS ngày 26/3/2015của Công ty TNHH MTV KT & CN Xây dựng ACONS về việc Hướng dẫn áp dụng Tiêuchuẩn TCVN 10304:2014 xuất bản lần 1 khi xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi.Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong mục 7.1.11 quy định cho phép tăng giá trị tải trọngtính toán lên 20% khi kiểm tra điều kiện chịu tải của cọc theo đất nền cho tổ hợptải trọng có kể đến tác động gió hoặc cầu trục (trừ móng trụ đường dây tải điện).Cơ sở lý luận của quy định này cho rằng tác động gió hoặc cầu trục là tải tạmthời truyền từ công trình qua cọc xuống đất mà sức kháng của đất trong tínhtoán là lâu dài.

Quy định này được áp dụng cho tất cả các trường hợp tínhtoán sức chịu tải của cọc theo lý thuyết và kết quả thí nghiệm thử tải tĩnh.Các thí nghiệm nén tĩnh hiện nay thường có hệ số an toàn từ 2,0 đến 2,5 lần tảitrọng thiết kế lên cọc, cho nên cọc có thể chịu được tải trọng tạm thời tănglên 20% so với sức chịu tải lâu dài.

Quy định trên không áp dụng cho trường hợp cọc chịu tải trọngđộng đất. Theo TCVN 10304:2014 sức chịu tải của cọc theo đất nền còn có thể bịgiảm đi đối với một số loại đất khi bị động đất.

2. Sức kháng của đất đối với cọc bị giảm đi nếu đất bị hóa lỏngvà lúc đó hệ số suy giảm sức kháng keq mới được sử dụng. Trong trườnghợp nền không có khả năng hóa lỏng thì sức kháng của đất không giảm và không cầndùng hệ số này.

Thí nghiệm thử tải tĩnh cọc không xác định được hệ số keq.Khi dùng kết quả thí nghiệm thử tải tĩnh thì cách tính toán như sau:

Trước hết tính sức chịu tải của cọc theo lý thuyết cho trườnghợp không có động đất Rcu sau đó tính sức chịu tải của cọc theo lýthuyết cho trường hợp có động đất Rcu,eq. Xác định keq theocông thức: Rcu,eq / Rcu = keq.

Theo kết quả thí nghiệm thử tải cọc xác định được Rcu,tn.Kết quả này phải được hiệu chỉnh bằng cách nhân với hệ số keq.

Sức chịu tải cực hạn của cọc (theo đất) luôn là giá trị tảitrọng gây nên trạng thái phá hoại của cọc: không thể duy trì được tải trọng, độlún của cọc tăng không ngừng mà tải trọng lên cọc không tăng (trong TCVN 10304:2014quy định: khi tính toán lấy giá trị sức chịu tải cực hạn bằng tải trọng ít hơnmột cấp tải trọng gây phá hoại cọc).

Đối với trường hợp cọc lớn, không đủ tải thí nghiệm đến trạngthái phá hoại người ta quy ước giá trị sức chịu tải cực hạn là tải trọng gâynên độ lún bằng:

- S = 10% D trong đó D là đường kính cọc (Theo EUROCODE);

- S = xSgh + Se theo côngthức (20) trong TCVN 10304:2014

- và các quy định khác...

Giá trị sức chịu tải cực hạn xác định theo các phương phápkhác nhau thì khác nhau và phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Vì vậy, việc lựa chọn vàsử dụng giá trị sức chịu tải của cọc cho công trình cụ thể cần căn cứ vào yêu cầuthiết kế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MTVKT & CN Xây dựng ACONS nghiên cứu, vận dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu