TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Lào - Campuchia - Thái Lan

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 281/TCDL-LHngày 29/03/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan chophương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Lào - Campuchia - Thái Lan quacửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH Nam Phương liên hệtrực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyếtthủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 12 ôtô (thông tin phương tiệnđính kèm) của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Lào - Campuchia - Thái Lan quacửa khẩu đường bộ do Công ty TNHH Nam Phương tổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất, tái nhập qua cửa khẩuHoa Lưu, tỉnh Bình Phước;

+ Thời gian: từ ngày 12/04/2013 đếnngày 15/04/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty TNHH Nam Phương (đ/c: 28 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Bình Phước (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức