BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Nghệ An.
- Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH
(Đ/c: xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 1309/CT-TTHT ngày 15/09/2011 của Cục thuế tỉnh Nghệ An gửi kèm công văn số 223/2011/CV-THMF ngày 8/9/2011 của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH và công văn số272/201 I/CV-THMF ngày 28/11/2011 của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH đề nghịhướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm sữa tươi thanhtrùng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1, mục II, Phần A Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bệ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: "Sảnphẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sảnnuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chếthông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhậpkhẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thôngthường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát,ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác".

Tại điểm 3, mục II, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC này 26/12/2008 nêu trên hướng dẫn áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%: "3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không đượcquy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trênđây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhậpkhẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại .

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo trìnhbày của Cục thuế tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH thì sản phẩmsữa tươi thanh trùng là kết quả của một quá trình sản xuất khép kín (có đầu tưmáy móc, thiết bị để xử lý) từ khâu chăn nuôi, vắt sữa, bảo quản, làm lạnh, lọcthô, hệ thống ly tâm tách bơ, hệ thống thanh trùng triệt vi khuẩn không tốt vàsẵn sàng cho việc sử dụng. Sản phẩm sữa tươi thanh trùng được bán cho đối tácđể tiếp tục đóng gói và đưa ra thị trường cho người tiêu dùng là sản phẩm đãqua chế biến, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Sơn La
- Vụ PC – CST(BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn