BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 248/TCT-KK
V/v: Giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn
(Đ/c: Số 136 đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số công văn số 81/VTSG-KHDT ngày 16/01/2015 của Công ty TNHH MTV Vận tải Đườngsắt Sài Gòn về việc giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 26 Nghịđịnh số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệpquy định quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp:

"…Tổng cục Thuế cótrách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sởdữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnhcấp cho doanh nghiệp. . . "

- Điểm a, Khoản3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn Luật Quản lý thuế Về đăng ký thuế quy định về nguyên tắc cấp mã số thuế:

"a) Tổ chức, cá nhânquy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụngtrong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động,trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế đượcdùng để kê khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phảinộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặchoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau. . .

Mã số thuế của doanh nghiệpsau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp đượcthành lập theo Luật doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp. "

Căn cứ các quy định nêutrên, trường hợp Công ty Vận tải hành kháchĐường sắt Sài Gòn (loại hìnhdoanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước) chuyển đổithành Công ty TNHH MTV Vậntải Đường sắt Sài Gòn (loại hình doanh nghiệp:công ty TNHH MTV) theoQuyết định số 1973/QĐ-ĐS ngày 17/12/2014 củaTổng công ty Đường sắt ViệtNam, thì mã số thuế của doanh nghiệp sau khichuyển đổi được giữ nguyên.

- Công ty TNHH MTV Vận tảiĐường sắt Sài Gòn lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủnộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở. Sở Kế hoạch và Đầutư khi chuyển giao dịch sang cơ quan thuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thayđổi thông tin, gồm thay đổi tên của Công ty Vận tải hành khách Đường sắt SàiGòn và thay đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hìnhcông ty trách nhiệm hữu hạn thay vì giao dịch đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời đểCông ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
-Vụ CS, Vụ PC, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu