THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 248/TTg-KTN
V/v hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế quy hoạch thủy lợi

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 77/BNN-TL ngày 12 tháng 01 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 642/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 02 năm 2009) về hình thức lựa chọn nhàthầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế quy hoạch thủy lợi, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng hìnhthức chỉ định thầu chọn tư vấn thực hiện các dự án lập hồ sơ thiết kế quy hoạchthủy lợi do Bộ quản lý. Việc chỉ định thầu tư vấn thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý; Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng