BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 248/TTr
V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các Trưởng đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT.

Thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệpnăm học 2009-2010,Quy chế thi tốt nghiệp trung họcphổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3năm 2009 và Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thanh tra thi tốtnghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiệnvà kiến nghị xử lý sai phạm đồng thời giúp các cơ quan quản lý thu thập thôngtin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứngphó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra, góp ý công tác quản lý, chỉđạo thi của các cấp quản lý giáo dục, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn,nghiêm túc, đúng quy chế.

2. Yêu cầu

Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan,trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo Quyếtđịnh thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cánhân tham gia kỳ thi.

II. TỔ CHỨC THANH TRA THI

1. Đối với các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

a) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau:

- Kiểmtra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi.

- Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các hội đồng coi thi(HĐCT), cứ 10

phòng thi bố trí ít nhất 01cán bộ thanh tra để giám sát cácthành viên HĐCT và thí sinh thực hiện quy chế thi.

- Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đến các HĐCT để kịp thờinắm bắt tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (chú ýnhững nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sựcố).

- Có thể cử cán bộ, giáo viên đến giám sát chấm thi các mônthi tự luận tại tỉnh, thành phố chấm bài thi của đơn vị mình, mỗi môn tự luận01 người.

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

- Giải quyết khiếu nại về điểm bài thi, các Sở GD&ĐT xemxét giải quyết theo quy chế.

- Giải quyết tố cáo về thi: trong và sau kỳ thi, nếu có tốcáo về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, Thanh tra đề xuất phương án vớilãnh đạo Sở GD&ĐT giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT

a) Tổ chức các đoàn thanh tra, giám sát in sao đề thi,coi thi

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Bộ GD&ĐT ra Quyếtđịnh điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học,cao đẳng tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi. Mỗitỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 01 đoàn thanh tra gồm Trưởng đoàn vàtừ 5 đến 10 thành viên.

- Căn cứ vào số lượng cán bộ giảng viên của trườngđại học, cao đẳng do Bộ điều động, lãnh đạo các đại học, học viện, trườngđại học, cao đẳng ra Quyết định cử Trưởng đoàn và danh sách cán bộ, giảngviên tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT trước ngày 10/5/2010 và gửi Quyếtđịnh đến Thanh tra Bộ, Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra.

- Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh,thành phố kể cả các HĐCT của Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở số lượngthành viên đoàn thanh tra và số lượng HĐCT của tỉnh, thành phố nơi đến thanhtra, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân công cán bộ của đoàn theo quy địnhsau:

+ 01 cán bộ giám sát tại Hội đồng in sao đề thi;

+ Phân công các nhóm (mỗi nhóm tối đa 03 người) thanh tralưu động đến thanh tra việc thực hiện quy chế thi của các HĐCT (địa điểm cụ thểdo Trưởng đoàn quy định và không báo trước). Nhóm trưởng chịu trách nhiệmtrước Trưởng đoàn về toàn bộ hoạt động thanh tra tại các HĐCT nơi đến thanhtra.

- Trưởng đoàn thanh tra liên hệ với Sở GD&ĐT nơi đếnthanh tra để thống nhất kế hoạch của đoàn khi đến địa phương thực hiện nhiệmvụ.

Chú ý: đối với giám sát in sao đề thi, cần liên hệ với sởGD&ĐT nơi đến thanh tra để biết lịch làm việc. Cán bộ giám sát kiểm tra cơsở in sao đề thi trước khi Hội đồng tiến hành in sao đề thi.

b) Tổ chức các đoàn thanh tra chấm thi

- Bộ GD&ĐT ra Quyết định điều động cán bộ,giáo viên của các Sở GD&ĐT tham gia đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo tạicác tỉnh, TP nơi không chấm bài thi của địa phương mình (sau đây gọi chung làđoàn thanh tra chấm thi). Đoàn thanh tra chấm thi thực hiện nhiệm vụ giám sát quytrình chấm thi, việc thực hiện quy chế của Hội đồng chấm thi (HĐChT) Hội đồngphúc khảo (HĐPK) (sau đây gọi chung là Hội đồng chấm thi) và trực tiếp chấmthanh tra khoảng 5% tổng số bài thi (bài đã được hai giám khảo chấm độc lập vàđã thống nhất điểm) để phát hiện những trường hợp vận dụng đáp án, biểu điểmchưa chính xác, cộng nhầm điểm, bỏ sót ý hoặc bỏ qua những dấu hiệu vi phạmkhác.

- Căn cứ vào số lượng điều động của Bộ, Giám đốcSở GD&ĐT ra Quyếtđịnh cử Trưởng đoàn và cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra chấm thi tốtnghiệp THPT trước ngày 20/5/2010 và gửi Quyết định đến Thanh tra Bộ, Sở GD&ĐTnơi đến thanh tra.

- Trưởng đoàn có nhiệm vụ phân công các thànhviên cụ thể như sau:

+ 01cán bộ giám sát quy trình làm phách vàcông tác bảo mật (cán bộ giám sát không tiếp xúc trực tiếp với bộ phận làmphách);

+ 01 cán bộ giám sát chấm trắc nghiệm

+ 02 cán bộ giám sát việc thực hiện quy chếchấm thi và trực tiếp chấm thanh tra khoảng 5% số bài thi đối với mỗi môn tựluận (riêng đoàn thanh tra chấm thi tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố HàNội, Thành phố Hồ Chí Minh cử 03 người).

Lưu ý: đối với thanh tra phúc khảo cần liên hệvới Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra để nắm được những môn phúc khảo và điềuđộng số cán bộ thanh tra cho phù hợp với số bài chấm.

III. HOẠT ĐỘNG THANH TRA THI

Công tác thanh tra thi năm 2010 thực hiện theoQuyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vềviệc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; văn bản số 405/BGDĐT-TTr ngày 16/01/2007 của Chánh Thanh tra về Hướng dẫn thanh tra thi; vănbản số 260/TTr ngày 8/4/2009 của Chánh Thanh tra về Hướng dẫn nghiệp vụ thanhtra thi tốt nghiệp THPT; Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thôngBan hànhkèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 và Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐTngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần tập trung vào cáchoạt động chủ yếu sau đây:

1. Kiểm tra công tác chuẩn bị thi

a) Đối với Ban chỉ đạo thi (BCĐT) cấp tỉnh.

- Thông báo Quyết định thành lập đoàn thanh tra Bộ và kếhoạch thanh tra tại địa phương.

- Nghe BCĐT báo cáo công việc chuẩn bị cho kỳ thi vàphương án tổ chức kỳ thi.

- Kiểm tra thực tế:

+ Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo về kỳ thi củaUBND tỉnh, thành phố; văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thicủa Sở GD&ĐT và các văn bản khác có liên quan đến kỳ thi. Cácphương án phối hợp với các ngành liên quan (Công an, Y tế, Điện lực, Bưuđiện, Giao thông...) và chính quyền địa phương các cấp trong quá trình tổchức thi.

+ Kiểm tra việc sắp xếp các cụm trường, các HĐCT, lậpdanh sách thí sinh dự thi theo quy định. Xem xét phương án đảm bảo antoàn của Hội đồng in sao đề thi, HĐCT. Việc cách ly tuyệt đối của cơsở in sao đề thi, công tác bảo mật đề thi và đảm bảo an toàn tronggiao nhận đề thi.

+ Các biện pháp phòng ngừa hành vi gây rối và ngăn chặn cácsai phạm, nhất là việc thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi, trao đổi, quay cópbài của thí sinh và vi phạm của người điều hành, coi thi, phục vụ thi.

+ Kiểm tra xác suất một số HĐCT để nắm bắt việcchuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, lực lượng tham gia và phương ánđảm bảo an toàn cho kỳ thi.

b) Kiểm tra Hội đồng in sao đề thi (Kiểm tra trước khiHội đồng tiến hành in sao đề thi)

Cán bộ giám sát in sao đề thi kiểm tra việc chuẩnbị cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (kể cả máy phát điện dựphòng, các phương tiện phòng chống cháy nổ, lụt bão), văn phòngphẩm; việc bố trí khu vực in sao đề thi cách ly theo 3 vòng độc lập;phương tiện liên lạc; việc bảo quản, bảo mật đề thi gốc, lực lượngtham gia, phối hợp tại sơ sở in sao đề thi. Phương án đảm bảo an toànkhi chuyển đề thi tới các HĐCT.

c) Kiểm tra tại Trường THPT và Trung tâm giáo dục thườngxuyên

- Việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho họcsinh

- Kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh và các hồ sơ có liênquan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của thí sinh

- Việc lập danh sách thí sinh theo từng môn thi ngoại ngữ vàgiao đĩa mềm cho Sở GD&ĐT

- Việc làm thẻ, bảo quản hồ sơ dự thi và danh sách thí sinhđăng ký thi theo quy định của Sở GD&ĐT.

- Việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên,học sinh học tập quy chế thi, nội quy thi.

Lưu ý: nếu phát hiện cần kiến nghị xử lý kịp thời nhữngtrường hợp quản lý lỏng lẻo để giáo viên tự ý sửa chữa, bổ sung điểm, tẩy xoá,thay đổi học bạ để thay đổi kết quả học tập của thí sinh. Yêu cầu nhà trường bổsung kịp thời hồ sơ thi (nếu còn thiếu).

d) Kiểm tra tại các HĐCT.

- Kiểm tra việc bố trí các phòng thi, cơ sở vật chất, thiếtbị phục vụ kỳ thi. Các phương án phòng ngừa việc phá rối trật tự xung quanh vàtrong khu vực thi, biện pháp đảm bảo an toàn cho HĐCT.

- Danh sách thí sinh các phòng thi; việc thực hiện sắp xếpthí sinh trong mỗi phòng thi theo quy chế.

- Việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khoẻ chothí sinh.

- Kiểm tra việc tổ chức bảo quản đề thi và bài thi của HĐCT.

Để đảm bảo kỳ thi thực sự nghiêm túc, chính xác và tuyệt đốian toàn,đoàn, cán bộ thanh tra phải kiểm tra việc quán triệt quy chếthi và quan điểm chỉ đạo kỳ thi của Bộ GD&ĐT đến cán bộ, giáo viên, nhânviên bảo vệ, phục vụ kỳ thi và thí sinh cũng như công tác tuyên truyền về kỳthi đối với xã hội.

2. Thanh tra công tác coi thi

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi các môn củaBộ GD&ĐT.

- Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thànhviên trong ban lãnh đạo HĐCT.

- Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao nhận đềthi theo đúng quy định (lưu ý phòng ngừa việc mở nhầm đề thi hoặc gặp tìnhhuống hội đồng in sao vào bì nhầm đề thi).

- Kiểm tra việc sắp xếp chỗ ngồi củathí sinh cho từng môn thi theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ coi thi của giám thị vàcác lực lượng tham gia kỳ thi.

- Giám sát việc thực hiện quy chế của thí sinh (việc sử dụnggiấy nháp, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, phát hiện và yêu cầu xửlý vi phạm).

- Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, trật tựtrong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục các sự cố.

- Giám sát việc thu bài của giám thị, quy trình giao nhậnbài của HĐCT và vận chuyển, bảo quản bài thi.

- Giám sát việc xử lý vi phạm quy chế đốivới các đối tượng tham gia kỳ thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

- Về chấm trắc nghiệm: giám sát cán bộ thực hiệnquy định không được

mang theo vật dụng bị cấm khi xử lý phiếu trả lờitrắc nghiệm; giám sát quá trình quét và xử lý, niêm phong phiếu trảlời trắc nghiệm và đĩa CD ghi các dữ liệu và kết quả bài thi…

- Về bộ phận làm phách: giám sát việc thực hiệnquy trình làm phách và công tác bảo mật

- Về chấm tự luận: giám sát việc điều hành củalãnh đạo HĐChT, việc thực hiện quy chế chấm thi, giao nhận bài thi,quy trình chấm 2 vòng độc lập; việc ghi điểm vào phiếu chấm và bàithi; việc xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, bài thi chênh lệchđiểm…

4. Tổng kết đợt thanh tra thi

Sau khi kết thúc công việc coi thi, chấm thi, phúc khảo,Trưởng đoàn thanh tra họp thống nhất kết luận đánh giá tình hình tổ chức kỳ thicủa địa phương, sau đó làm việc với đại diện BCĐT của tỉnh, thành phố, Cục Nhàtrường - Bộ Quốc phòng để thông qua bản báo cáo kết quả thanh tra thi (theomẫu số 1, 7, 9).

5. Lề lối làm việc

a) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh traphải kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ vàtheo dõi việc xử lý (theo mẫu số 4).

b) Khi phát hiện giám thị, giám khảo, cán bộ, nhân viêncủa HĐCT, HĐChT, HĐPK vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêucầu lãnh đạo Hội đồng lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghinhớ (theo mẫu số 5), chuyển biên bản về BCĐT của tỉnh, thành phố yêu cầu xửlý và báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ) .

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GD&ĐT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAOĐẲNG

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho cán bộ, giảngviên, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi.

2. Cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia đoàn thanh trathi phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc đượcgiao

- Nắm vững quy chế thi tốt nghiệp THPT và các vănbản có liên quan đến kỳ thi

- Nắm vững nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

- Đã được tập huấn về công tác thanh tra thi tốtnghiệp THPT

3. Chuẩn bị đủ tài liệu, các văn bản có liên quancho thành viên đoàn thanh tra (mỗi cán bộ thanh tra có 1 Quyết định và1 bộ tài liệu).

4. Chuẩn bị kinh phí cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thamgia đoàn thanh tra theo chế độ hiện hành.

5. Bộ GD&ĐT gửi kèm theo Quyết định mỗi cán bộ 01 phùhiệu thanh tra thi. Cách ghi số trong phù hiệu như sau: Số Quyết định của Bộ+ Quyết định của trường hoặc của Sở GD&ĐT + số thứ tự trong danh sách).

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ĐOÀN THANH TRA BỘ VÀ BAN CHỈĐẠO THI CẤP TỈNH VÀ CÁC HĐCT, HĐChT

1. Đoàn thanh tra Bộ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tácchỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi: công tác chuẩn bịthi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra Bộ hoạt động độc lập, không làm thaycông tác chỉ đạo của BCĐT, các HĐCT, HĐChT, phúc khảo và hoạt động thanhtra, kiểm tra thi của địa phương. Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoànthanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đềcần khắc phục (mẫu số 3), đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chếđồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời với SởGD&ĐT.

2. Khi xảy ra những sự việc phức tạp mà ý kiếncủa cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến củaBCĐT địa phương, HĐCT, HĐChT, phúc khảo thì lập biên bản, ghi rõ kiến nghị vàbáo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điện thoại hoặc FAX). Trong khi chờ ý kiến giảiquyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐT địaphương, không được để ảnh hưởng đến công việc của các HĐCT, HĐChT.

3. Cán bộ giám sát chấm thi môn tự luận của SởGD&ĐT có bài thi do tỉnh, thành phố khác chấm được tham dự buổi họp vớiHĐChT để thống nhất đáp án biểu điểm. Cán bộ giám sát được xem lại các bài thido HĐChT đã chấm thông qua Đoàn thanh tra của Bộ. Các kiến nghị của cán bộ giámsát phản ánh trực tiếp với Trưởng đoàn thanh tra chấm thi để giải quyết và báocáo lãnh đạo Sở. Trong trường hợp cần thiết có thể làm văn bản ghi lại các kiếnnghị được bảo lưu với xác nhận của Trưởng đoàn thanh tra chấm thi.

4. Các sở GD&ĐT tạo điều kiện làm việc, thông tin liênlạc, sinh hoạt, đưa, đón các thành viên của đoàn thanh tra đến các HĐCT, HĐChT.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Đối với sở GD&ĐT

a) Trong những tình huống đặc biệt cần có ý kiến chỉ đạo củaBộ GD&ĐT, Thanh tra các sở phải kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tinnhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, nội dung báo cáo cần chính xác,ngắn gọn, chú ý yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khichưa thi xong.

b) Báo cáo nhanh những trường hợp vi phạm quy chế thi saumỗi buổi thi bằng các phương tiện điện thoại, e-mail hoặc FAX; sau khi kếtthúc buổi thi thứ 5, FAX về Thanh tra Bộ trước 15 h ngày 4/6/2010 (theomẫu số 11).

c) Báo cáo tổng hợp về công tác coi thi chậm nhất là ngày 10/6/2010(mẫu số 2).

2. Đối với đoàn thanh tra Bộ

a) Sau mỗi môn thi, nhóm trưởng thanh tra lưu động phải báocáo nhanh bằng điện thoại về tình hình thực hiện quy chế thi của các HĐCT đượcthanh tra với Trưởng đoàn. Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp số liệu báo cáonhanh (theo mẫu số 12), FAX về Bộ GD&ĐT (qua Thanh tra Bộ).

b)Khi có tình huống đặc biệt,dù đã thống nhất biện pháp giải quyết cũng phải báo cáo ngay về Bộ (qua Thanhtra Bộ) bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

c) Trong trường hợp xảy ra tình huốngngoài dự kiến (giao nhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấuhiệu lộ đề thi, khu vực thi bị mất trật tự nghiêmtrọng... ) đoàn thanhtra phải báo cáo với Bộ GD&ĐT để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quảtiêu cực. Đoàn thanh tra Bộ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cũng nhưviệc không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác, kịp thời.

d) Ngoài các báo cáo nhanh (mẫu 12), khi kết thúc kỳ thicác đoàn thanh tra Bộ phải gửi các biên bản, báo cáo: Giám sát in sao đềthi (mẫu số 6), coi thi (mẫu số 1, 2), chấm thi (mẫu số 7,8), phúc khảo(mẫu số 9,10) qua đường bưu điện để bộ phận trực thi tổng hợp. Thời gian gửibáo cáo giám sát in sao đề thi và coi thi vào trước ngày 10/6/2010; đối với mỗi môn tự luận chấm thi vào trước ngày20/6/2010; phúc khảo vào trước ngày 30/6/2010).

Trên đây là hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra thitốt nghiệp THPT năm 2010. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịbáo cáo với Thanh tra Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Kèm theo hướng dẫn có mẫu báo cáo và biên bản thanh tra đểthực hiện.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0436231285; FAX: 0438684763.

Địa chỉ email: [email protected];[email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo );
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ GDTrH, GDTX, TTr,
Cục KT-KĐCLGD (để phối hợp);
- Các đoàn TTr (để thực hiện);
- Lưu TTr.

CHÁNH THANH TRANguyễn Văn Chiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 248/TTr hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông