BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng quà tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.
Phúc đáp công văn số 406/BNG-ASEAN ngày 18/02/2014 của Bộ Ngoại giao về việc đề nghị giải quyết thủ tục nhập khẩu hàng vật phẩm do Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia gửi cho Bộ Ngoại giao để sử dụng cho mục đích quảng bá về ASEAN và quan hệ hữu nghị ASEAN - Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 69, Điều 71 và 73 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Ngoại giao hướng dẫn Vụ ASEAN liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi làm thủ tục nhập khẩu) để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng nêu trên theo quy định.
2. Về chính sách thuế:
- Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền xét miễn thuế đối với lô hàng nêu trên.
- Hồ sơ xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 106 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, đề nghị Bộ Ngoại giao hướng dẫn Vụ ASEAN hoàn thiện hồ sơ xét miễn thuế và gửi Tổng cục Hải quan để được giải quyết theo quy định.
Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Bộ Ngoại giao được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?