BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 2480/TCHQ-TXNK
V/v: thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn;
(số 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 72/2011/CV ngày 10/5/2011 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng và xin hoàn trả lại số GTGT ở khâu nhập khẩu do nộp nhầm, nộp thừa phát sinh tại Cục Hải quan TP.Hà Nội (Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài) Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thuế suất thuế GTGT:
- Theo quy định tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì:“Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là NaCl” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Theo đó, nếu mặt hàng muối biển nhân tạo nhập khẩu được xác định là sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là NaCl thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
- Theo quy định tại điểm 2 Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì:“Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
- Theo đó, trường hợp của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi do cơ quan quản lý nhà nước cấp, Công ty nhập khẩu các loại động vật nhằm mục đích nuôi sinh sản/nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
2. Về việc hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu:
Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:“Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước, đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định”

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP.Hà Nội (Chi cục Hải quan quốc tế Nội Bài) nơi mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?