BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2480/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố ĐàNẵng.

Trảlời công văn số 413/CT-THNVDT ngày 5/2/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vềviệc vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện 4 bánh. Sau khi xin ýkiến các đơn vị trong Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềlệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ:

+Tại Khoản 7, Điều 1 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

"Ôtô (kể cả ô tô điện), moóc hoặc mi moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp "

+Tại Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ nhưsau:

"Tổchức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sảnthuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệphí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụngvới quan nhà nước có thẩm quyền.

Trườnghợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạnêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với quan Thuếtrước khi đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng với quannhà nước có thẩm quyền. "

-Tại Điều 1, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy địnhvề đăng ký xe:

"Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe giới theoquy định của Luật Giao thông đường bộ chạy bằng xăng, dầu, điện, ga hoặccác nguồn nhiên liệu khác, bao gồm: ô tô, máy kéo; moóc hoặc mi moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xemô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự, xe máychuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (gọi chung là đăngký xe). "

-Tại Điều 1, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định vềđăng ký xe:

"Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông giới đườngbộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; moóc hoặc mi moóc được kéo bởi ô tô, máykéo, xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và cácloại xe có kết cấu tương tự, xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mụcđích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe). "

Căncứ quy định nêu trên, nếu Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phú Phong khiđăng ký quyền sở hữu, sử dụng ô tô điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thìCông ty thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn