BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2481/BXD –KTQH
V/v tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Khu đất CQ1 thuộc đài PSPT Mễ Trì - TP. Hà Nội.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8198/VPCP-KTNngày 11/11/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc triển khaiđầu tư xây dựng Khu đất CQ1 thuộc Đài PSPT Mễ Trì - thành phố Hà Nội (kèm côngvăn số 1426/TTr-TNVN ngày 04/11/2010 của Đài tiếng nói Việt Nam); Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Theo hồ sơ đồ án Quy hoạch chungxây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang hoàn chỉnh,chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Khu đất CQ1 thuộc ĐàiPSPT Mễ Trì của Đài tiếng nói Việt Nam (triển khai đầu tư xây dựng Khu liên hợpđiều hành VOV Giao thông Quốc gia, trường quay lớn của hệ phát thanh có hình(VOVTV), mở rộng hạ tầng kỹ thuật trung tâm truyền dẫn phát sóng và xây dựngnhà ở chung cư, nhà ở thấp tầng) có vị trí, tính chất cơ bản phù hợp với Địnhhướng phát triển không gian Đô thị Trung tâm.

2. Để triển khai các bước tiếp theo,Đài tiếng nói Việt Nam cần làm việc cụ thể với UBND thành phố Hà Nội để đượchướng dẫn triển khai theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với Quy hoạchchung xây dựng Thủ đô Hà Nội phê duyệt trong thời gian tới, khớp nối đồng bộ hệthống hạ tầng (kỹ thuật và xã hội) của khu vực và sử dụng đất đai đúng mụcđích, có hiệu quả. Việc chuyển đổi một phần chức năng sử dụng đất của Khu đất CQ1sang chức năng xây dựng chung cư, nhà ở phải đảm bảo không làm ảnh hưởng tớitính chất và chức năng hoạt động của Đài tiếng nói Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđể Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài tiếng nói Việt Nam;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTQH(3b)..

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn