BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: chính sách miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp phản ánh về việc vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư trước ngày Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực, đăng ký Danh mục vào thời điểm Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực (từ ngày 4/6/2009) theo đúng hướng dẫn tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH một thành viên Keangnam- Vina (thay trả lời);
(Phòng 101, Tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (thay trả lời);
(Số 300 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK - CST (3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường