BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2482/BGTVT-KHĐT
V/v: góp ý nạo vét đoạn Cửa Lấp ra biển – Tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hàng Hải Việt Nam;
- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Viện KHKT & Công nghệ Pháttriển tài nguyên lãnh thổ, Dự phòng thiên tai và Bảo vệ môi trường (VIPTAM) cóvăn bản số 14/2009/CV-VIPTAM ngày 11/4/2009 gửi Bộ GTVT về việc thực hiện nạovét đoạn Cửa Lấp ra cửa biển thuộc huyện Long Điền – T.p Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu (xin phô gửi kèm theo).

Để có cơ sở tham mưu cho Lãnhđạo Bộ, đề nghị Cục Hàng Hải Việt Nam và Cục ĐTNĐ Việt Nam có ý kiến bằng vănbản về đề xuất trên của Viện KHKT & Công nghệ Phát triển tài nguyên lãnhthổ, Dự phòng thiên tai và Bảo vệ môi trường. Văn bản ý kiến gửi báo cáo Lãnhđạo Bộ GTVT trước ngày 29/4/2009, đồng thời gửi Vụ KHĐT để kịp thời tổng hợp,dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự phối hợpcủa Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT: Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đức Hải