BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ dự án Đại lộ Đông - Tây

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công vănsố 986/HQHCM-TXNK ngày 15/4/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việcgiải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Đại lộ Đông - Tây, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốctế đó.

- Theo nội dungCông hàm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản chỉ thỏa thuận miễn thuếcho hàng hóa nhập khẩu và tái xuất các vật liệu và thiết bị cần thiết thực hiệndự án của các Công ty Nhật Bản do đó chỉ xử lý miễn thuế hàng hóa của Công tyNhật Bản nhập khẩu với tư cách là nhà cung ứng, nhà thầu và/hoặc tư vấn đối vớicác dự án kèm theo Công hàm.

- Đối với hànghóa nhập khẩu cho Dự án Đông Tây là dự án ODA do các Công ty Việt Nam là nhàcung ứng, nhà thầu thì chỉ được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luậtthuế XNK được hướng dẫn tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP nay làkhoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP .

Đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung công văn hướng dẫn nêu trên vàđối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường