BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời Công vănsố 1443/CT-THNVDT ngày 04/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc vướng mắcthu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc về chínhsách lệ phí trước bạ của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại Công văn số1443/CT-THNVDT ngày 04/06/2015, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4415/TCT-CSngày 17/12/2013 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị Cục Thuếtỉnh Gia Lai căn cứ hướng dẫn Công văn số 4415/TCT-CS nêu trên để thực hiệntheo đúng quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ