BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2482/TCT-PCCS
V/v Chi phí bồi thường hoa màu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 152/CT .QLDNngày 19/6/2006 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về chi phí đền bù thiệt hại về hoamàu liên quan đến doanh thu tỉnh thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụngđất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 mục III Phần E Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanhthì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễnthuế, giảm thuế”.

- Tại Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn việc xác định thu nhập chịu thuế và thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụngđất, chuyển quyền thuê đất trong đó có hướng dẫn chi phí đền bù thiệt hại vềhoa màu để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất được tính vào chi phí chuyển quyềnsử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

- Tại Mục VI Phần C Thông tư số128/2003/TT-BTC có hướng dẫn “Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; miễn thuế,giảm thuế quy định tại Phần E Thông tư này đối với thu nhập từ hoạt động chuyểnquyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty TNHH xây dựng thương mại Diệu Hiền đang được hưởng chínhsách ưu đãi thuế TNDN thì thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyềnthuê đất phát sinh không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. Đối với cáckhoản chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu Công ty phải tính vào chi phí chuyểnquyền sử dụng đất để xác định thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyểnquyền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyểnquyền thuê đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương