BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2483/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 828/CT-QLCKTTĐngày 7/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thu lệ phí trướcbạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạquy định:

“Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổchức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phítrước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng kýquyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phítrước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tưnày thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khiđăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

- Tại Khoản 25, Điều 3, Thông tư số124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạquy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“25. Nhà xưởng của cơ sở sản xuất,kinh doanh, kể cả nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của đơn vị”.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơkèm theo, trường hợp Công ty TNHH Hương Nghiệp Formosa xây dựng các công trìnhnhư: nhà đặt máy Turbine, nhà lò hơi, khu xử lý nguồn nước, trạm biến áp, thápvà hồ làm mát, nhà nén khí và dầu máy để phục vụ sản xuất điện của Công ty.Theo đó, các công trình này là nhà xưởng theo quy định tại Khoản 25, Điều 3,Thông tư số 124/2011/TT-BTC nêu trên thì thuộc đối tượng không phải nộp lệ phítrước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhĐồng Nai được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn