THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2483/TTg-KTN
V/v báo cáo kết quả việc thực hiện nghiên cứu sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểm loại xe 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của BộCông Thương (công văn số 10601/BCT-CNNg ngày 15 tháng 11 năm 2011); ý kiến củacác Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 8172/BGTVT-KHCN ngày 02 tháng 12 năm2011), Công an (công văn số 3924/BCA-C61 ngày 09 tháng 12 năm 2011) về báo cáokết quả việc thực hiện chủ trương nghiên cứu sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểmloại xe 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKD, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Kết thúc việc thí điểmsản xuất, lắp ráp và tiêu thụ xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKDnhư ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8807/VPCP-KTN ngày 03tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ Công Thương kiểm tra, hướngdẫn các doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực tham gia sản xuất, lắp ráp xechở hàng 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKD; chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc kiểmtra việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về sản xuất lắp ráp loại phươngtiện này.

2. Giao Bộ Khoahọc và Công nghệ phối hợp với các Bộ; ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng vàban hành theo quy định quy chuẩn Việt Nam đối với xe chở hàng 4 bánh có gắnđộng cơ nêu trên.

3. Giao Bộ Giaothông vận tải nghiên cứu; bổ sung, hoàn chỉnh những quy định về kiểm tra chấtlượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại xe này; đồng thời ban hànhtheo quy định về quy trình kiểm định lưu hành và cấp sổ kiểm định định kỳ hàngnăm đối với loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKD./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Công ty CP Tập đoàn ôtô Đức Phương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải