TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/CT-TTHT V/v : lập hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP nhựa P.E.T Việt Nam
Địa chỉ: Lô B1-9 đường D2 KCN Tây Bắc, Huyện Củ Chi
Mã số thuế: 0301466108

Trả lời văn thư số 01/2014 ngày 24/3/2014 của Công ty về lậphóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ;

- Căn cứ công văn số 18115/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của BộTài Chính về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn;

Hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuếgiá trị gia tăng (GTGT). Trường hợp trong năm 2013 Công ty có chuyển nhượng vốnđầu tư vào đơn vị khác cho cá nhân thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn dòngthuế suất và tiền thuế GTGT không ghi gạch bỏ.

Cục Thuế TP. thông báo để Công ty biết và thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
-Như trên; -Phòng Pháp chế;-Phòng Kiểm tra 1;
-Lưu: (TTHT,HC).
854/14-KD

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga