BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2486/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 938/SXD-QLXD ngày 28/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ xin ý kiến vềcấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Xâydựng, cá nhân hoạt động tư vấn giám sát thi công phải có chứng chỉ hành nghềphù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình. Như vậy, kể từkhi Luật Xây dựng có hiệu lực cá nhân là tư vấn giám sát thi công xây dựng côngtrình yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề giám sát theo quy định, cá nhân khôngcó chứng chỉ hành nghề giám sát mà thực hiện giám sát thi công xây dựng côngtrình là vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng.

Do trước khi Luật Xây dựng đượcban hành, chưa có quy định cá nhân giám sát thi công xây dựng công trình phảicó chứng chỉ hành nghề mà chỉ quy định cá nhân giám sát thi công xây dựng côngtrình phải có chuyên môn phù hợp và phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ vềgiám sát thi công. Do đó, để giải quyết chuyển tiếp các trường hợp này, điểm akhoản 3 Điều 11 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựngđã cho phép cá nhân đã giám sát thi công từ 3 năm trở lên trước khi Luật Xâydựng có hiệu lực cũng được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi côngxây dựng công trình nếu đủ các điều kiện khác theo quy định.

Như vậy, đối chiếu các quy địnhnêu trên, những trường hợp mà Sở hỏi đều không đáp ứng đủ điều kiện theo quyđịnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh