THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Tờ trình số 917/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) và ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3441/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 10 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7083/BKHĐT-PTDN ngày 18 tháng 10 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 03 doanh nghiệp:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy điện Mường Tè: Sau khi tiếp nhận bàn giao tài sản và quản lý vận hành ổn định các trạm thủy điện nhỏ thuộc Dự án RASE, Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp, trước năm 2015.
2. Không thoái vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp đã cổ phần hóa để thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc vùng cao: Công ty cổ phần Thương mại Sìn Hồ và Công ty cổ phần Thương mại Mường Tè.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu:
- Trình bổ sung phương án sắp xếp 02 Công ty trách nhiệm hữu hạn: Xây dựng và cấp nước Lai Châu; Chè Tam Đường Lai Châu.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về SCIC theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH;
- TCTĐT&KDVNN;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?