BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cáctrường đại học, đại học, học viện, ĐHQG

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 đã được Bộtrưởng Phạm Vũ Luận phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTgngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễnnhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở giáo dục đại học có Hội đồngchức danh giáo sư cơ sở.

Từ ngày 02 tháng 5 năm 2013 đến 31 tháng 7 năm 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra công tác này tại một số cơ sở.

Thành phần đoàn kiểm tra: gồm đại diện Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Thời gian cụ thể: sẽ thông báo trực tiếp tới cơ sở trướcít nhất 01 tuần.

Trước khi đoàn công tác tới kiểm tra, Bộ Giáo dục vàĐào tạo đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệmvà miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ 2009 đến 2012 theo các nội dungsau:

1. Tình hình chung về công tác xét đạt tiêu chuẩn, bổnhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở:

- Việc thành lập Hội đồng CDGSCS: thuận lợi, khó khănvề đội ngũ;

- Kết quả xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệmchức danh giáo sư, phó giáo sư từ 2009 đến 2012 về số lượng ứng viên (cơ hữu,thỉnh giảng, nơi khác đăng ký,..), số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêuchuẩn tại cơ sở; số lượng ứng viên tại cơ sở được Hội đồng CDGS ngành, HĐCDGSnhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn; số lượng GS, PGS được bổ nhiệm;…

- Những thuận lợi khó khăn: về tổ chức, về chuyênmôn, tài chính,…

2. Những đề xuất, kiến nghị với Bộ, với HĐCDGSNN,… đểcông tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sưđược hoàn thiện hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chuẩn bị cácđiều kiện cần thiết và gửi báo cáo về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáodục trước ngày tháng năm 2013.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các trường đại học, học viện, viện, ĐHQG;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- Vụ GDĐH, Vụ TCCB;
- Lưu VT, NGCBQLGD (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh