BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/BNN-KHCN
V/v Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Tổng cục Thủy lợi
- Vụ Hợp tác quốc tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về biếnđổi khí hậu về việc thông báo giao thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp vàPTNT thuộc Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khíhậu như sau:

1. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tiếptục thực hiện Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chếmất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tổn và nângcao trữ lượng các-bon rừng (REDD+).

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì hoànthiện thủ tục ký biên bản ghi nhớ (cấp Bộ) Thỏa thuận đối tác chiến lược ViệtNam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

3. Tổng cục Thủy lợi chủ trì tổchức Diễn đàn Quốc gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khíhậu; triển khai các nội dung của biên bản ghi nhớ thuộc thỏa thuận đối tácchiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Đề nghị các đơn vị được giao nhiệmvụ khẩn trương tổ chức thực hiện theo kế hoạch (tại văn bản số 3964/VPCP-KTNngày 20/5/2013 của Văn phòng Chính phủ) và báo cáo theo quy định về Vụ Khoa họcCông nghệ và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh