BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2489/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án xây dựng nhà ở, nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Thời gian qua một số Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương đã gửi Bộ Xây dựng hồ sơ xin góp ý kiến thẩm tra cấpgiấy chứng nhận đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh nhà hỗn hợp thương mại,dịch vụ, văn phòng và nhà ở. Về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để giảm bớt các thủ tục hành chính, ngày 31/12/2008 Chínhphủ đã có Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hànhchính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dựán hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, trong đó tại Khoản 5, Điều 1 quyđịnh:" Đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệptrong nước chỉ thực hiện đăng ký đầu tư, không cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đốivới các dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới, khu nhà ở không thực hiệnthủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư". Bộ Xây dựngvà Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày27/8/2009 quy định chi tiết một số điểm tại Nghị Quyết số 33/2008/NQ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng quy định tại Nghịquyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 và Thông tư liên tịch số30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở hoặcnhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở nhỏ lẻ, nằm trong đô thị hiệnhữu, không thuộc đối tượng tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP củaChính phủ, đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thẩmtra, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lư u: VP, KTQH,PC,HĐXD .

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh