BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249 /BXD-KTXD
V/v: chi phí thí nghiệm công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn khảo sát thiếtkế Tân Dương

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 18/TTr-TD ngày 16/9/2013 củaCông ty TNHH Tư vấn khảo sát thiết kế Tân Dương về chi phí thí nghiệm côngtrình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đượchướng dẫn tại văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố Định mức dự toánxây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình – Phần Khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng. Khi thí nghiệm xác định chỉtiêu cơ lý của đất thì áp dụng định mức dự toán công tác thí nghiệm tương ứngquy định tại các văn bản nêu trên. Trường hợp thí nghiệm xác định các chỉ tiêucơ lý của đất của Hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất công trình Tuyến đường khắcphục ngập úng hai bên Cầu Rào, Khu vực trung tâm TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình(hạng mục Trục đường chính phía Đông đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Bệnhviện) như tài liệu gửi kèm văn bản số 18/TTr-TD thì áp dụng định mức công tácthí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằngphương pháp 1 trục) mã hiệu định mức CP.03100 của Định mức dự toán xây dựngcông trình – Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP là phùhợp. Việc thanh toán hợp đồng, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợpđồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Tư vấn khảo sát thiết kế Tân Dương căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh