BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2490/BXD-QLN
V/v thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7767/UBND-TC ngày19/10/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỏi về việc thành lập và quản lýQuỹ phát triển nhà ở của tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Tại Điều 52 của Luật Nhà ở có quy định về "Nguồnvốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội" và giao cho Chính phủ quy định cụthể về nguồn vốn, đơn vị quản lý quỹ và nội dung quản lý sử dụng quỹ theonguyên tắc bảo toàn vốn. Theo đó, tại Điều 19 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CPngày 06/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Nhà ở cũng đã quy định vềQuỹ phát triển nhà ở. Do vậy, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở đã được quyđịnh trong các văn bản quy phạm pháp luật. Song nhằm giảm các thủ tục và đầumối, nên tại Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc triển khai thi hành luật Nhà ở, quy định chỉ thành lập Quỹ phát triểnnhà ở với các địa phương chưa có Quỹ đầu tư phát triển.

2. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 138/2007/NĐ-CPngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triểncủa địa phương thì Quỹ đầu tư phát triển chỉ nhận ủy thác việc quản lý hoạtđộng của Quỹ phát triển nhà ở. Vì vậy, việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở đãđược quy định theo pháp luật về nhà ở, còn công tác quản lý Quỹ thì có thểthành lập một đơn vị riêng hoặc ủy thác việc quản lý hoạt động cho Quỹ đầu tưphát triển là tùy thuộc vào điều kiện đặc thù của địa phương do Hội đồng nhândân cấp tỉnh quyết định.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lậpQuỹ phát triển nhà ở đối với các địa phương đã thành lập Quỹ Đầu tư phát triểnđể ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP; QLN(2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam