BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2490/LĐTBXH-LĐVL
V/v Đào tạo lại lao động tại Công ty CP may Nông nghiệp thực hiện Nghị định 103/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty XDNN & PT Nông thôn

Trả lời công văn số 535/TCTXD /BĐM ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Tổng công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần May Nông nghiệp không được hưởng chính sách đào tạo lại lao động vì Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước không quy định.

Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn cho các đơn vị thành viên thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng