BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Kỹ nghệ và dịch vụ.
(Phòng 603, tòa nhà 101 Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số12/04- 2013/CV-TTS ngày 12/4/2013 của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Kỹ nghệvà dịch vụ TTS đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và thuế đối với hàng hóa vàdịch vụ xây lắp cung cấp cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảngtại Trung ương để xây dựng công trình Nhà văn hóa Cayson Phomvihan tại tỉnhSavannakhet nước CHDC NH Lào. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai hải quan xuất khẩu:

Căn cứ thực hiện theo quy định tạiĐiều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và quy định tại Phụ lục IIThông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách ghicác tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu thì người khai hải quan phải kêkhai nội dung về Người nhập khẩu (ô số 2), gồm: tên đầy đủ, địa chỉ, số điệnthoại, số Fax và mã số (nếu có) của thương nhân nhập khẩu.

Do vậy, khi Ban quản lý dự án cáccông trình xây dựng của Đảng ở Trung ương đã có Quyết định số 61/QĐ-BQL ngày22/4/2013 về việc ủy quyền cho Tổng công ty 36 một số nhiệm vụ về công tác thicông công trình Nhà văn hóa Cayson Phomvihan tại tỉnh Savannakhet nước CHDC NHLào thì đối với trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa và vật tư, thiết bị thựchiện dự án xây dựng công trình, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng công ty 36 đểxác định người nhập khẩu/người nhận hàng phía bên Lào, tiến hành khai báo hảiquan theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Về chính sách thuế Giá trị giatăng và chính sách thuế xuất khẩu:

Ngày 04/9/2012, Bộ Tài chính đã cócông văn số 11924/BTC-CST hướng dẫn về thuế GTGT và thuế xuất khẩu của vật tư,thiết bị cho các dự án tại Lào.

Về thủ tục, trình tự xét miễn thuế:Đề nghị Công ty căn cứ theo quy định tại Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh