BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/TCT-DNL
V/v thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế và đóng mã số thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Ông Anthony Salzman.
Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được nhận được Công văn số 1205/VJSC-MOF-GDT-TAXD1 ngày 12/05/2017 của Ông Anthony Salzman đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế và thủ tục đóng mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký thuế và đóng mã số thuế đã được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Ông Anthony Salzman liên hệ với các cơ quan thuế quản lý trực tiếp các công ty: Công ty cổ phần Thiết bị Vtrac, Công ty Cổ phần Thiết bị Vtrac - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vtrac - Chi nhánh tại Quảng Ninh, Công ty TNHH Dịch vụ Phân phối MTU, Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở hạ tầng Vtrac để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế và đóng mã số thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Anthony Salzman được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ
DOANH NGHIỆP LỚN

Nguyễn Văn Phụng