BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2491/BXD-QLN
V/v vốn ĐTXD nhà ở cho sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1371/PCVB-VPCP ngày 26/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghịbố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học,cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nêu tại Tờ trìnhsố 49/TTr-UBND ngày 9/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửiThủ tướng Chính phủ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tạiQuyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành mộtsố cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, ngày 12/8/2009 Bộ Xây dựng đãcó Tờ trình số 72/TTr-BXD đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự ánphát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010,với tổng vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2009 là 3.500 tỷ đồng. Ngày20/8/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danhmục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm2009. Trong đó, trước mắt tập trung bố trí vốn cho các địa phương trọng điểm,tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và có nhu cầu lớn về chỗ ở của sinhviên (trên 10.000 sinh viên có nhu cầu về chỗ ở). Trong danh mục được Thủ tướngChính phủ phê duyệt chưa có dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vìtheo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì số lượng sinh viêncó nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn ít hơn tiêu chí nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựngsẽ tiếp tục tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bố trí vốn triểnkhai thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo đối với các địa phương cònlại chưa được bố trí vốn năm 2009 (trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
VPCP (để b/c);
Lưu VT; QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam