VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: gia hạn dự án "Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" do Bỉ tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2101/BKHĐT-KTĐN , ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 với số vốn bổ sung là 475.000 Euro từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ.
2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo chính thức với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về việc gia hạn và bổ sung vốn nêu trên.
3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành hoàn thiện và phê duyệt văn kiện điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA và lưu ý các ý kiến được nêu tại Mục III công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). MH 15
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc