VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2491/VPCP-XDPL
V/v trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Bộ Lao động-Thương binhvà Xã hội

Xét báo cáo của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1555/BLĐTBXH-VP ngày 09 tháng 5 năm2007 về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi ngườicó công với cách mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý với nội dung của Dự ánPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công vớicách mạng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng.

- Giao Bộ trưởng Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờtrình và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sungmột số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để quý Bộ biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, Trưởng ban XDPL, các Vụ: TH, VX, III; Website CP;
- Lưu VT, XDPL (5)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ