BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2492/BTC-TCT
V/v hướng dẫn về thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số côngvăn của người nộp thuế trình bày vướng mắc khi thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ hoạt độngkinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 và quy định tại Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của BộTài chính, thủ tục áp dụng Hiệp định thuế bao gồm Bản sao hợp đồng ký kết vớicác tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các công ty kinh doanh chứngkhoán, việc yêu cầu người nộp thuế xuất trình Bản sao hợp đồng ký kết với các tổchức, cá nhân tại Việt Nam là khó thực hiện và chưa thuận lợi đối với các giaodịch chứng khoán của các công ty chưa niêm yết hoặc đã niêm yết. Để thống nhấtvề thủ tục áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứngkhoán, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với thu nhập từ lãi tiền cho vay, thủ tục áp dụng Hiệp địnhthuế được quy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thủ tụcáp dụng Hiệp định thuế được quy định tại điểm 1.1, mục II, Phần D, Thông tư số133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp hoạt độngmua bán chứng khoán không có hợp đồng mua bán chứng khoán thì người nộp thuế cóthể nộp Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu do Ngân hàng lưuký hoặc Công ty chứng khoán xác nhận (theo mẫu đính kèm).

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, HTQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔPHIẾU, TRÁI PHIẾU

Tên khách hàng

Mã chứng khoán

Loại giao dịch (bán chứng khoán/lãi trái phiếu)

Số lượng chứng khoán

Doanh số giao dịch (VND)

Ngày giao dịch

Ngày thanh toán

Đơn vị môi giới

Ghi chú

Xác nhận bởi
(Ký tên và đóng dấu)
Tên và chức danh của người có thẩm quyền