BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập KNQ của Công ty CP TM XNK Thành Lợi

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 979/HQHN-GSQLngày 18/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc xin chủ trương thànhlập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thành Lợi tại khu côngnghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội về chủ trương thành lập kho ngoại quan có diện tích1.000m2 tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội do Công ty Cổ phần Thươngmại XNK Thành Lợi là chủ sở hữu. Tuy nhiên, do Công ty có trụ sở tại tỉnh LạngSơn, kho ngoại quan xin thành lập đặt tại Hà Nội, do vậy để đảm bảo công tácgiám sát, quản lý của cơ quan hải quan và thuận lợi cho việc khai báo làm thủtục hải quan của Công ty, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội lưu ý hướng dẫnCông ty về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan đảmbảo đúng quy định.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phốHà Nội căn cứ vào các quy định tại Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ; Điều 65 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan để hướng dẫn Côngty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; Đồng thờikiểm tra thực tế kho, các điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật. Nếu đápứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiệncó tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan thì báo cáo và đề xuất để Tổngcục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP TM XNK Thành Lợi,
đ/c: Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh