BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2492/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Cần Thơ

Trảlời công văn số 1198/HQCT-NV ngày 13/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơđề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng máy đóng tự nhảy số (numbering machine), Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTCngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 củaBộ Tài chính, căn cứ ý kiến của Vụ Chính sách thuế, căn cứ mẫu thực tế do CụcHải quan Cần Thơ gửi, tham khảo chú giải chi tiết HS thì mặt hàng máy đóng số tựnhảy (numbering machine) hoạt động không bằng điện thuộc nhóm 96.11, mã số9611.00.00.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Cần Thơ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc