BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/TCT-KK
V/v xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với Chi nhánh đã giải thể.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công vănsố 672/CT-KTT ngày 29/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc xử lý số thuếGTGT còn được khấu trừ đối với Chi nhánh Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng tại BắcKạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1và Khoản 4 Điều 41 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướngdẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp:

“1. Chi nhánhcủa doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệpđó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

...4. Doanhnghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợpđồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụnglao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việctại chi nhánh theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ Khoản 5Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy địnhvề đối tượng vàtrường hợp được hoàn thuếGTGT:

“Cơ sở kinhdoanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuếgiá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợpnhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị giatăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết".

Căn cứ các quyđịnh trên:

Chi nhánh Công tyTNHH Minh Đô Cao Bằng tại tỉnh Bắc Kạn (MST: 480086098 - 001) đã được giải thểtheo quyết định của Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng. Theo kết quả kiểm tra củaCục Thuế tỉnh Bắc Kạn, trước khi giải thể Chi nhánh có số thuế GTGT còn đượckhấu trừ là 245.428.068 đồng. Do đó, Chi nhánh sẽ được Cục Thuế tỉnh Bắc Kạngiải quyết hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Chinhánh Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng tại tỉnh Bắc Kạn đã đóng mã số thuế và trảdấu cho cơ quan Công An thì Công ty TNHH Minh Đô Cao Bằng sẽ thay Chi nhánhthực hiện thủ tục hoàn thuế với Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT, Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí